sarallahqom
1397

مداحی شب چهارم محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراسم عزاداری #شب_چهارم_محرم هیأت ثارالله قم با ســــــــــــــخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی پنجشـــــــــنبه ۲۲ شهـــــــــــــــریور     مراســم

ادامه مطلب »
1397

مداحی شب چهارم محرم ۹۷ مدرسه فیضیه

مراسم عزاداری #شب_چهارم_محرم هیأت ثارالله قم با ســــــــــــــخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی پنجشـــــــــنبه ۲۲ شهـــــــــــــــریور     مراســم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب دوازدهم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب دوازدهم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب یازدهم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب یازدهم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب دهم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب دهم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب نهم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب نهم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب هشتم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب هشتم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب هفتم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب هفتم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب ششم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى شــب ششم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
مداحی

مداحی شب پنجم محرم ۹۶

مراســم عـــزادارى  شــب پنجم محرم هیـأت ثارالله قم با سخنرانی استاد میرباقری و مداحی حاج عباس حیدرزاده و حاج رضا ایزدی ? هیئت ثارالله قم

ادامه مطلب »
زنبیل خرید