میرباقری ثارالله

شب یازدهم محرم ۹۹ استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید یازدهمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال ۱۳۹۹ در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب یازدهم دهه اول محرم

? روضه: آیت الله میرباقری

 

 

 

 

میرباقری ثارالله

شب دهم محرم ۹۹ استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید دهم جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال ۱۳۹۹ در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? روضه: آیت الله میرباقری

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب دهم دهه اول محرم

? روضه پایانی : آیت الله میرباقری

 

? هیئت ثارالله قم

? زیارت ناحیه مقدسه : حجه الاسلام استاد میرباقری

میرباقری ثارالله

شب نهم محرم ۹۹ استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید نهمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال ۱۳۹۹ در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب نهم دهه اول محرم

? روضه: آیت الله میرباقری

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب نهم دهه اول محرم

? روضه پایانی : آیت الله میرباقری

 

 

 

میرباقری ثارالله

شب هشتم محرم ۹۹ استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید هشتمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال ۱۳۹۹ در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب هشتم دهه اول محرم

? روضه: آیت الله میرباقری

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب هشتم دهه اول محرم

? روضه پایانی : آیت الله میرباقری

 

 

میرباقری ثارالله

شب هفتم محرم ۹۹ استاد میرباقری

آنچه پیش رو دارید هفتمین جلسه سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم است که در دهه اول محرم الحرام سال ۱۳۹۹ در هیأت ثارالله قم (مدرسه فیضیه) برگزار شده است.

صوت سخنرانی آیت الله میرباقری:

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب هفتم دهه اول محرم

? روضه: آیت الله میرباقری

 

 

? هیئت ثارالله قم

مراسم شب هفتم دهه اول محرم

? روضه پایانی : آیت الله میرباقری