دیدار بامراجع عظام تقلید

اعضای هیئت امنای ثارالله قم دردیدار بامراجع عظام تقلید ، ضمن ارائه گزارشی از برنامه های هیئت ، ازرهنمودهای این بزرگواران بهره مندشدند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *